Wprowadzenie

 

Kontekst:

  • Lasy są w Europie typem ekosystemu, który pokrywa największy obszar lądu (210 mln ha), jednak w poprzednich badaniach nad wpływem różnorodności biologicznej gleb na funkcjonowanie ekosystemów były traktowane raczej marginalne.
  • Utrudnia to ocenę, w jaki sposób utrata różnorodności biologicznej lasów wpływa na procesy glebowe oraz ich odporność i zdolność do reakcji na zmiany klimatu.
  • Ponieważ różnorodność biologiczna gleb jest w dużej mierze ignorowana, historyczne, edukacyjne i ekonomiczne wartości różnorodności biologicznej gleb są prawdopodobnie niedoceniane przez zarządców lasów i ogół społeczeństwa.
  • Zrozumienie powiązań pomiędzy różnorodnością drzew i różnorodnością biologiczną gleby ułatwiłoby przewidywanie reakcji różnorodności biologicznej gleb i zmian zachodzących w funkcjonowaniu ekosystemów pod wpływem zmian klimatu oraz podejmowanie właściwych decyzji.

 

SoilForEUROPE jest projektem europejskim (BiodivERsA) finansowanym przez Agence Nationale de la Recherche (ANR, Francja), belgijskie Biuro Polityki Naukowej (BELSPO, Belgia), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Niemcy), Fundację Badawczą Flandrii (FWO, Belgia) i Szwedzką Radę ds. Badań Naukowych (FORMAS, Szwecja). Celem projektu jest (1) powiązanie różnorodności biologicznej gleb z bogactwem gatunków drzew w lasach europejskich, (2) określenie roli odgrywanej przez różnorodność biologiczną w odporności ekosystemów na suszę oraz ich zdolności do regeneracji, (3) ocena wartości społeczno-gospodarczej różnorodności biologicznej gleb i jej wpływu na podejmowanie decyzji.

Projekt wykorzystuje istniejącą sieć ponad dwustu leśnych powierzchni badawczych, od lasów jednogatunkowych do wielogatunkowych, w sześciu różniących się klimatycznie europejskich typach lasów, gdzie sieci powierzchni zostały założone w ramach projektu FunDivEUROPE.

W celu uzupełnienia sieci powierzchni porównawczych w lasach dojrzałych, badaniami objęliśmy również dwa europejskie obiekty należące do globalnej sieci eksperymentów nad znaczeniem różnorodności drzew (TreeDivNet), FORBIO i ORPHEE, które dodatkowo manipulują zmiennymi klimatycznymi. Wykorzystujemy w badaniach również CNRS European Ecotron w Montpellier, wiodący na świecie ośrodek badań ekosystemów w warunkach środowiska kontrolowanego, do badania interaktywnego wpływu różnorodności biologicznej gleby i suszy na funkcjonowanie ekosystemów.

 

Cele:

  1. Bioróżnorodność – Zbadanie, jakie cechy roślin, zarówno naziemne jak i podziemne, pozwalają wiarygodnie oszacować liczebność, różnorodność i skład zespołów organizmów glebowych.
  2. Funkcja – Opracowanie ram prognostycznych dla określania wpływu różnorodności biologicznej gleb na funkcjonowanie ekosystemów leśnych.
  3. Zmiana klimatu – Badanie wpływu różnorodności biologicznej gleb na odporność ekosystemów i ich zdolność do przystosowania się do zmian klimatu.
  4. Skutki społeczno-gospodarcze – Ocena społeczno-ekonomicznych skutków zmian różnorodności biologicznej gleb i ich istotności dla społeczeństwa, podmiotów zarządzających i zainteresowanych stron.

Komentowanie jest wyłączone.