Funkcja – Podejście 2

 

Rozkład drobnych korzeni i powiązania z rozkładem ściółki

Tempo rozkładu drobnych korzeni drzew, o różnych właściwościach chemicznych i morfologicznych, określamy tradycyjną techniką woreczków ściółkowych wykładanych w drzewostanach jednogatunkowych i mieszanych. Tempo rozkładu drobnych korzeni porównywane jest z tempem rozkładu ściółki (badanym w poprzednim projekcie FunDivEUROPE), i oceniane jest względne znaczenie nadziemnych i podziemnych funkcjonalnych cech roślin, a także wskaźników różnorodności fauny glebowej i warunków środowiskowych w procesie rozkładu.

 
Aktywność mikrobiologiczna i związane z nią przepływy pierwiastków

W drzewostanach monokulturowych i mieszanych mierzymy serie procesów mikrobiologicznych, w tym oddychanie indukowane przez substrat, aktywność enzymów denitryfikacji i nitryfikacji oraz różnorodność kataboliczną (przy użyciu MicroResp™). Związek pomiędzy tymi procesami a różnymi pomiarami różnorodności fauny i flory nadziemnej i podziemnej jest oceniany i porównywany z danymi dotyczącymi mikrobiologicznej różnorodności gleby.

 

Komentowanie jest wyłączone.