Bakgrund

 

Sammanhang:

  • Skogar utgör den största ekosystemtypen in Europa (210 miljoner hektar) men har förekommit fortsatt begränsat i tidigare forskning gällande jordens biologiska mångfalds inverkan på ekosystemfunktioner.
  • Detta begränsar utvärderingen av hur förluster av skogens biologiska mångfald påverkar processer som sker i jorden och deras resistens samt motståndskraft till klimatförändringar.
  • Eftersom jordens biologiska mångfald till stor del är ignorerad, är det troligt att värden kopplade till historiska, ekonomiska och utbildningsrelaterade attribut är missbedömda, av både skogsbruket och av den större allmänheten.
  • Att förstå kopplingen mellan trädmångfald och jordens biologiska mångfald skulle kunna underlätta att förutspå jordens biologiska mångfald och ekosystemets funktion under klimatförändringar, och därmed underlätta lämpligt beslutsfattande.

 

SoilForEUROPE är ett europeiskt projekt (BiodivERsA) finansierat av Agence Nationale de la Recherche (ANR, France), the Belgian Science Policy Office (BELSPO, Belgium), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Germany), Research Foundation of Flanders (FWO, Belgium), och det Svenska statliga forskarrådet (FORMAS, Sweden). Det syftar till att (1) koppla samman jordens biologiska mångfald med artrikedom bland träd tvärs över europeiska skogar, (2) bestämma den biologiska mångfaldens roll i skogens resistens och motståndskraft vid torka, och (3) bedömma det socio-ekonomiska värdet av jordens biologiska mångfald samt dess inverkan på beslutsfattande.

Det här projektet använder ett redan exixterande nätverk bestående av mer än tvåhundra skogliga provytor, från monospecifika skogar till flerartsskogar, i sex typiska och klimatmässigt olika Europeiska skogstyper som etablerades genom skoglig utforskning i FunDivEUROPE-projektet

För att komplettera nätverket av jämförande provytor i mogna skogar, studerar vi även två europeiska platser från det globala nätverket för trädmångfaldsexperiment (TreeDivNet), FORBIO och ORPHEE, som dessutom manipulerar klimatvariabler. Vi använder även CNRS European Ecotron i Montpellier, en världsledande kontrollerad miljöanläggning för ekosystemforskning, för att studera de interaktiva effekterna av jordens biologiska mångfald och torka på ekosystemfunktioner.

 

Mål:

  1. Biologisk mångfald – Utforska vilka växtegenskaper, både ovanför och under marken, som förutsäger abundans, mångfald, och sammansättning hos samhällen av jordlevande organismer.
  2. Funktion – Utveckla ett förutsägande ramverk för hur jordens biologiska mångfald påverkar funktionen hos skogliga ekosystem.
  3. Klimatförändringar – Utforska jordens biologiska mångfalds inverkan på resistens och motståndskraft till klimatförändringar.
  4. Socioekonomisk inverkan – Utvärdera den socioekonomiska effekten av förändringar hos jordens biologiska mångfald för allmänheten, förvaltare och intressenter.

Comments are closed.