Skutki społeczno-gospodarcze – Podejście 4

 

Wartość ekonomiczna różnorodności biologicznej gleb leśnych

Aby ocenić postrzeganie różnorodności biologicznej gleb przez zarządców lasów, wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane ankiety. Za ich pomocą zbieramy dane społeczno-demograficzne oraz informację o wiedzy i zrozumieniu znaczenia różnorodności biologicznej gleb i związanych z nią funkcji ekosystemowych. Ankieta zawiera również eksperyment z wyborem, w którym proponowane są różne hipotetyczne scenariusze gospodarki leśnej. Pozwala to ocenić, w jaki sposób informacje o różnorodności biologicznej gleb zmieniają preferencje i chęć płacenia (lub poświęcania czasu) za ochronę różnorodności biologicznej gleb, a także określić strategie komunikacji i instrumenty polityki mające na celu zmianę zachowań różnych grup użytkowników.

 

Transfer wiedzy do interesariuszy

Europejska szersza opinia publiczna i decydenci aktywni na polu gospodarki leśnej potrzebują rzetelnych informacji naukowych, aby podejmować trudne decyzje dotyczące przyszłości europejskich lasów w obliczu zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

Planujemy zorganizowanie warsztatów ze wszystkimi partnerami projektu, aby wydobyć kluczowe informacje z analiz społeczno-ekonomicznych oraz badań i eksperymentów terenowych w celu określenia treści produktów komunikacyjnych. Następnie zostaną one dostosowane dla różnych kategorii użytkowników (np. zarządców lasów, planistów przestrzennych, końcowych użytkowników lasów) i rozpowszechnione za pomocą odpowiednich środków.

 

Wideo informacyjne

Poniższy film informacyjno-edukacyjny został stworzony w celu informowania obywateli o różnorodności biologicznej gleb, ich roli w lasach i związku z gospodarką leśną. Prosimy o wypełnienie ankiety przed i po obejrzeniu tego filmu, aby sprawdzić, w jaki sposób informacje te wpłynęły na ich świadomość i poglądy na temat różnorodności biologicznej gleb i zarządzania lasami. Sprawdź!

Komentowanie jest wyłączone.